null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na terenie przy ul. Suwalskiej 8 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 28 października 2022 r. wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej w m.st. Warszawie przy ul. Suwalskiej 8 (dz. ew. nr 26/8 z obrębu 4-08-07).

Oględziny drzewa odbędą się 2 grudnia 2022 r. o godzinie 10.30              

Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 9 listopada 2022 r.

Podstawa prawna:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 - cyt. dalej jako „K.p.a.”)
  • art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".
  • art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
  • art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
  • art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”
  • art. 79 § 1 K.p.a. ,,strona postępowania powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem”.