null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenów przy ul. Remiszewskiej 16 i 20 w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Ochrony Środowiska w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zawiadamia, że 7 września 2022 r. na wniosek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” zostało wszczęte postępowanie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenach nieruchomości położonych w m.st. Warszawie przy ul. Remiszewskiej 20 (dz. ew. nr 15/9 z obrębu 4-10-10) oraz Remiszewskiej 16 (dz. ew. nr 15/7 z obrębu 4-10-10).

                                                                                                   Warszawa, 16 września 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.186.2022.JSZ                         
                                  

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiamy, że 7 września 2022 r. zostało wszczęte na wniosek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” postępowanie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w m.st. Warszawie przy ul. Remiszewskiej 20 (dz. ew. nr 15/9 z obrębu 4-10-10) oraz Remiszewskiej 16 (dz. ew. nr 15/7 z obrębu 4-10-10).
Informujemy, że oględziny drzew odbędą się 3 października 2022 r. od godziny 11.00             (rozpoczynając od ul. Remiszewskiej 20).
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 19 września 2022 r.
Podstawa prawna:
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z póź. zm. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)
art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".
art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”
art. 79 § 1 K.p.a. ,,strona postępowania powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem”.