null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenów przy ul. Chodeckiej 18 i ul. Turmonckiej 8 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że 20 września 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 88/2022, znak: UD-X-WOS.6131.145.2022.JZA(14) zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 1 drzewa - topoli chińskiej o obwodach pni: 200 cm + 136 cm z terenu przy ul. Turmonckiej 8 i odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie
1 drzewa - wiązu szypułkowego o obwodzie pnia 175 cm z terenu przy ul. Chodeckiej 18 w Warszawie.

                                          
                                                                                                       Warszawa, 22 września 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.145.2022.JZA                                     
            

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiam, że 20 września 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję  Nr 88/2022, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.145.2022.JZA(14) zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 1 drzewa - topoli chińskiej (Populus simonii) o obwodach pni: 200 cm + 136 cm rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Turmonckiej 8 i odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa - wiązu szypułkowego (Ulmus laevis) o obwodzie pnia 175 cm z terenu nieruchomości przy ul. Chodeckiej 18 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek. 

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 22 września 2022 r. 

Podstawa prawna:
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm. - cyt. dalej jako „K.p.a.”),
art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".
art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”