null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na terenie przy ul. Suwalskiej 18 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 18 listopada 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 110/2022 zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 1 drzewa oraz odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Suwalskiej 18 (działka ew. nr 26/14 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie.

Numer decyzji administracyjen Nr 110/2022, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.195.2022.JSZ(7).

Decyzja dotyczy:

  1. usunięcia 1 drzewa – brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia 144 cm rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Suwalskiej 18 (działka ew. nr 26/14 z obrębu 4-08-07)
  2. odmowy usunięcia 1 drzewa – klona srebrzystego o obwodzie pnia 191 cm rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Suwalskiej 18 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień – 23 listopada 2022 r. 

Podstawa prawna:

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)

art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 

art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”