null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew na terenach przy ul. Toruńskiej 78 i 80 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 18 listopada 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 112/2022 odmawiającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenów nieruchomości przy ul. Toruńskiej 78 i 80 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Numer decyzji administracyjnej Nr 112/2022, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.199.2022.JSZ(7).                    Decyzja dotyczy odmowy wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew tj.:

  1. Topola czarna ‘Italica’ o obwodzie pnia 250 cm przy ul. Toruńskiej 78 (dz. ew. nr 20/15 z obrębu 4-08-07),
  1. Topola czarna ‘Italica’ o obwodzie pnia 220 cm przy ul. Toruńskiej 80 (dz. ew. nr 20/15 z obrębu 4-08-07), rosnących w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień – 23 listopada 2022 r. 

Podstawa prawna:

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)

art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział                 w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 

art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,                    w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”