null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew na terenie przy ul. Turmonckiej 8 i ul. Chodeckiej 18 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 30 listopada 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 121/2022 odmawiającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie przy ul. Turmonckiej 8 (działka ew. nr 57 z obrębu 4-08-04) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Decyzja Nr 121/2022, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.145.2022.JZA(20.MOR) odmawiającą wydania zezwolenia na usunięcie nastepujących drzew:

1)  Topola chińska (Populus simonii) o obwodach pni: 167 cm + 137 cm + 121 cm + 130 cm (oznaczona nr 1 we wniosku);

2) Topola chińska (Populus simonii) o obwodzie pnia 230 cm (oznaczona nr 2 we wniosku).

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 1 grudnia 2022 r. 

Podstawa prawna:

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 tj. - cyt. dalej jako „K.p.a.”),

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 

art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”