null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na terenie przy ul. Kondratowicza 15 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 30 listopada 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał postanowienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”, w zakresie dotyczącym
2 drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kondratowicza 15 (działka ew. nr 26/12 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Postanowienie, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.197.2022.JSZ(11) dotyczy przedłużenia terminu rozpatrzenia postępowania w zakresie dotyczącym 2 drzew tj. klon srebrzysty o obwodzie pnia 281 cm (drzewo nr 1 we wniosku) oraz klon srebrzysty o obwodzie pnia 220 cm (drzewo nr 2 we wniosku).

Termin rozpatrzenia sprawy w ww. zakresie został przedłużony do 30 kwietnia 2023 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy dendrologicznej oceniającej zasadność usunięcia drzew.

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 1 grudnia 2022 r. 

Podstawa prawna:

art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.)

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. – cyt. dalej jako „K.p.a.”)

art. 10 § 1 K.p.a. „organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 

art. 61 § 4 K.p.a. „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.