null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na terenie przy ul. Suwalskiej 8 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujmy, że 6 grudnia 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał postanowienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Suwalskiej 8 (działka ew. nr 26/8 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Postanowienie, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.224.2022.JSZ(6) dotyczy przedłużenia terminu rozpatrzenia postępowania w zakresie dotyczącym 1 drzewa tj. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia 159 cm z terenu nieruchomości przy ul. Suwalskiej 8 (działka ew. nr 26/8 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Termin rozpatrzenia sprawy w ww. zakresie został przedłużony do 31 marca 2023 r. w związku z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy dendrologicznej oceniającej zasadność usunięcia drzewa.

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 6 grudnia 2022 r. 

Podstawa prawna:

art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.)

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. – cyt. dalej jako „K.p.a.”)

art. 10 § 1 K.p.a. „organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 

art. 61 § 4 K.p.a. „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.