null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na terenie przy ul. Suwalskiej 18 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 6 grudnia 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Suwalskiej 18 (dz. ew. nr 26/14 z obrębu 4-08-07).

Postanowienie, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.225.2022.JSZ(6) dotyczy zawieszenia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Suwalskiej 18 (dz. ew. nr 26/14 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Postępowanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego tj. wydania zgody dla Spółdzielni Mieszkaniowej “Bródno” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie na zniszczenie siedliska i gniazda ptasiego znajdującego się na wnioskowanym do usunięcia drzewie.

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 6 grudnia 2022 r. 

Podstawa prawna:

art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.)

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. – cyt. dalej jako „K.p.a.”)

art. 10 § 1 K.p.a. „organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział           w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.”

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 

art. 61 § 4 K.p.a. „O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.