null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew na terenie przy ul. Kowalskiego 3 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 11 stycznia 2023 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 6/2023 zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie
3 drzew tj.: rokitnik pospolity o obwodzie pni 8 cm + 14 cm + 20 cm + 14 cm + 13 cm + 12 cm + 8 cm (nr 3 we wniosku), jarząb pospolity o obwodzie pnia 55 cm (nr 2 we wniosku), jarząb pospolity o obwodzie pnia 65,5 cm (nr 1 we wniosku) rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Kowalskiego 3 w Warszawie.

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.232.2022.JSZ(8)                             

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 12 stycznia 2023 r. 

Podstawa prawna:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)
  • art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział  w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".
  • art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
  • art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
  • art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”