null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na terenie przy ul. Kondratowicza 17 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 12 stycznia 2023 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 7/2023 zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie
1 drzewa – klon pospolity o obwodzie pnia 167 cm rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 17 (działka ew. nr 26/31 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.233.2022.JSZ(7)                                                   

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień  – 13 stycznia 2023 r. 

Podstawa prawna:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)
  • art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział  w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".
  • art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
  • art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,       w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
  • art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”