null

"Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice”

Termin realizacji:

01.01.2012 - 31.12.2012

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Działanie: 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 886 498,90 zł
Kwota dofinansowania: 1 569 353,90 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider – Urząd m.st. Warszawy, dzielnice: Targówek, Praga Północ, Praga-Południe
Partnerzy - Stowarzyszenie Monopol Warszawski, Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj", Stowarzyszenie Monopol Warszawski

Grupa docelowa:

Program skierowany jest do 535 osób z obszarów kryzysowych trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy (Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe), w tym:

  • mieszkańców zdegradowanych obszarów, których cechuje bierność, niewykazywanie wspólnych inicjatyw, zanik więzi sąsiedzkich oraz stopniowy zanik poczucia tożsamości lokalnej;
  • młodych rodziców, w tym kobiet w ciąży, samotnych rodziców borykających się z problemami wychowawczymi, a także do młodzieży przerywającej kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym;
  • innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych od alkoholu (w remisji, po przebytej terapii) i niepełnosprawnych.

Ponadto ponad 50% grupy docelowej stanowią osoby młode w wieku 15-25 lat, w tym młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym.

Cel projektu:

Celem ogólnym programu społecznej rewitalizacji była integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców z obszarów kryzysowych trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy (Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe) w okresie 15 miesięcy.

Zrealizowane efekty:

Główne działania w projekcie:

  • Rewitalizacja 35 podwórek na terenie Pragi Południe oraz Pragi Północ,
  • Wzmocnienie więzi sąsiedzkich mieszkańców obszarów kryzysowych trzech dzielnic warszawskich w okresie 15 miesięcy.
  • Zwiększenie zaangażowania mieszkańców obszarów kryzysowych trzech dzielnic warszawskich w kształtowanie najbliższego otoczenia w okresie 15 miesięcy.
  • Zwiększenie umiejętności rodzicielskich matek i ojców z terenów kryzysowych Pragi Północ i Pragi Południe korzystających ze wsparcia Poradni Rodzinnej i Młodzieżowej.
  • Zwiększenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez młodych dorosłych zamieszkujących obszary kryzysowe w okresie 15 miesięcy.
  • Wzrost motywacji i zaangażowania młodzieży w wieku 15-25 lat z obszarów kryzysowych w aktywnym spędzaniu czasu wolnego.
  • Organizacja wydarzeń tj.: turnieje piłkarskie, spotkanie taneczne, ogródki ekologiczne, gra miejska

Logo "Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności" oraz logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny. Pod grafikami tekst: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"