null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego – polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej
w ul. Nowotrockiej (odc. ul. Samarytanka – ul. Radzymińska)

Warszawa, 08 listopada 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WAB.6733.10.2022.JZP
OBWIESZCZENIE
Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., złożony 27 października 2022 r przez Pełnomocnika Panią Joannę Balcerzak,
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Nowotrockiej (odc. ul. Samarytanka –
ul. Radzymińska) o długości ok. 760 m., na terenie dz. ew. nr 235/4-cz., 235/6-cz., 236/2-cz., 237/2, 238/2, 239/3, 240/2, 278/3-cz., 278/4-cz., 278/5-cz., 279 z obrębu 4-09-23, dz. ew. nr  23/7-cz., 24-cz. z obrębu 4-10-03 w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-675 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się w treści tego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 08 listopada 2022 r.
Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały  Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725)