null

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej dot. rozbudowy drogi publicznej ulicy Krzewnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/T/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej ulicy Krzewnej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związki z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2020r., poz. 1363), art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – zarządcy drogi – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Targówek, złożonego dnia 10 września 2021 r. – uzupełnionego dnia  10 listopada 2021 r. , w dniu 3 lutego 2022 r., wydano decyzję Nr 17/T/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 
ozbudowie drogi publicznej ulicy Krzewnej na terenie dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wraz z wyposażeniem technicznym drogi.

Planowana rozbudowa ulicy Krzewnej wraz z wyposażeniem technicznym drogi obejmuje poniższe nieruchomości: (numery ewidencyjne działek w nawiasie oznaczają numery działek jakie powstaną po wydaniu przedmiotowej decyzji w zakresie zatwierdzenia projektu podziałów nieruchomości. Pogrubionym  drukiem  zaznaczono  działki  po  podziale przeznaczone  pod  projektowany  pas  drogowy (działki pod inwestycję) zaś działki w nawiasach niewytłuszczonym drukiem – działki pozostające przy obecnym właścicielu).

I. Działki przeznaczone pod inwetycję drogową : 

 • Jednostka ewidencyjna:146511_8, Dzielnica Targówek  
 • obręb:4-11-05 
 • działki: 27 (27/1, 27/2); 44 (44/1, 44/2); 45/6 (45/9, 45/10); 47(47/1, 47/2); 55/1(55/5, 55/6); 56/1 (56/2, 56/3); 57; 58/2 (58/8, 58/9); 58/3 (58/10, 58/11); 59/2 (59/6, 59/7); 64/5 (64/7, 64/8); 79 (79/1, 79/2).

II. Nieruchomości z lub ich części z których korzystanie będzie ograniczone: 

 • nieruchomosci na których następuje obowiazek budowy lub przebudopwy sieci uzbrojenia 
  • Jednostka ewidencyjna: 146511_8, Dzielnica Targówek  
  • obręb: 4-11-05  
  • działki:  59/2 (59/7), 55/2, 63/1, 58/3 (58/11)
 • nieruchomości podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z koniecznością określenia obowiązku i terminu rozbiórki istniejacych obiektów budowlanych nieprzewidziancyh do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, 
  • Jednostka ewidencyjna: 146511_8, Dzielnica Targówek  
  • obręb: 4-11-05 
  • działki:  63/2

III. Działki które staną się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna: 

 • jednostka ewidencyjna: 146511_8, Dzielnica Targówek 
 • obręb:  4-11-05  
 • działki: 27 (27/1,); 44 (44/1); 45/6 (45/9); 47(47/1); 55/1(55/5); 56/1 (56/2); 57; 58/2 (58/8); 58/3 (58/10); 59/2 (59/6); 64/5 (64/7); 79 (79/1).

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydal decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
Odwołanie należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Targówek Urzędu m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa 

Pouczenie: 

Zainteresowanym stronom przysługuje prawo zapoznania się z treścią powyższej decyzji w Urzędzie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Decyzja dostępna w Wydziale Architektury i Budownictwa, Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie, pokój 326, tel. 22-44-388-24. 
Zgodnie z art. 49 Kodeks postepowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/
Wojciech Pietrzak
Naczelnik
Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Targówek