null

Wydanie Decyzji LICP Nr 14/CP/T/2021,kanalizacja, ul. Dalanowska, Lusińska i Złotopolska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Targówek, Wydanie Decyzji LICP Nr 14/CP/T/2021, budowa sieci kanalizacji ogólnospł. i sanitarnej , ul. Dalanowska, Lusińska i Złotopolska , na działkach ew. nr 42 z obrębu 4-10-02, dz. ew. nr 102/2, 102/1, 84/2-cz., 129/2 z obrębu 4-10-04 i dz. ew. nr 1, 45-cz. z obrębu 4-10-05

Na podstawie art. 10 § 1, oraz art. 49 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741),
Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 14/CP/T/2021 z dnia 04.10.2021 r. , na wniosek inwestora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., złożonego przez Pełnomocnika Panią Joannę Balcerzak,  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 300 mm w ul. Dalanowskiej oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 mm i DN 200 mm od kanału głównego do granic nieruchomości w ul. Dalanowskiej, ul. Lusińskiej i ul. Złotopolskiej na terenie działek ewidencyjnych nr: 42 z obrębu 4-10-02, dz. ew. nr 102/2, 102/1, 84/2-cz., 129/2 z obrębu 4-10-04 i dz. ew. nr 1, 45-cz. z obrębu 4-10-05 w  Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678 w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiście (Wydział Obsługi Mieszkańców parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 04.10.2021 r.