null

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji LICP Nr 16/CP/T/2021 z dnia 09.11.2021 r., ul. Liwska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Decyzja LICP Nr Nr 16/CP/T/2021 z dnia 09.11.2021 r. - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek ewidencyjnych nr: 18 i 25/1 z obrębu 4-08-11 przy ulicy Liwskiej,

Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, o wydaniu decyzji Nr 16/CP/T/2021 z dnia 09.11.2021 r. , na wniosek inwestora – LW Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IX SKA, z siedzibą ul. Lwowska 7/7, 00-660 Warszawa, złożony przez Pełnomocnika Panią Monikę Napiórkowską, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek ewidencyjnych nr: 18 i 25/1 z obrębu 4-08-11 przy ulicy Liwskiej, w dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678 w godzinach pracy Urzędu.Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek osobiście (Wydział Obsługi Mieszkańców parter) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 10.11.2021 r.