null

Zawiadomienie o wydaniu Dec.Nr 13/CP/T/2021 LICP ul. Radzymińska 123

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ULICP Nr 13/CP/T/2021 - zmiana sposobu użytkowania na żłobek częci budynku przy ul. Radzymińskiej 123

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dalej zwanej k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.)
Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
zawiadamia o wydaniu decyzji nr 13/CP/T/2021 z dnia 29 września 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania na żłobek części budynku mieszkalno-usługowego w zakresie lokalu usługowego nr 1, zlokalizowanego w parterze budynku, na terenie działek ew. nr: 117/2 i 120/1 z obrębu 4-10-06 przy ul. Radzymińskiej 123 w Dzielnicy Targówek w Warszawie 
Pouczenie:
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: +22 44-38-678; e-mail: kcukrowska@targowek.waw.pl,  w godzinach pracy Urzędu.
Stronom postępowania służy prawo do wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie można składać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w  terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 30 września 2021 r.