null

Fundusze Europejskie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundusze Europejskie - logo 
Przed nami nowy okres finansowania polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Podstawowym dokumentem, który określa współpracę UE z Polską, jest Umowa Partnerstwa. Umowa zawiera uzgodnioną z Komisją Europejską strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w najbliższej dekadzie.
W ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Polska otrzyma blisko 76 mld złotych na działania w następujących obszarach:

 • Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej, postępu technologicznego i innowacji we wszystkich sektorach gospodarki,
 • Cyfryzacja przedsiębiorstw i sektora publicznego,
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,
 • Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki poprzez modernizację systemów ciepłowniczo-chłodniczych, termomodernizację i rezygnację z nieefektywnych źródeł ciepła,
 • Rozbudowa sieci elektroenergetycznych i systemów magazynowania energii,
 • Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • Rozwój systemów magazynowania wody,
 • Efektywne gospodarowanie odpadami (recykling, naprawy, edukacja ekologiczna),
 • Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa poprzez rozwój i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz systemów uzdatniania i dostarczania wody,
 • Ochrona środowiska przyrodniczego i różnorodności biologicznej,
 • Rozwój transportu niskoemisyjnego i mobilności miejskiej (inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny oraz infrastrukturę przyjazną dla pieszych i rowerzystów),
 • Budowa nowoczesnej infrastruktury transportowej, w tym rozwój transportu multimodalnego,
 • Rozwój nowoczesnych systemów łączności poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowego internetu, dostępnej dla jak największej liczby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
 • Wspieranie procesu adaptacyjności i konkurencyjności pracowników oraz przedsiębiorstw na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy,
 • Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie, poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa oraz dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb nowoczesnej gospodarki,
 • Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • Rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez modernizację infrastruktury medycznej oraz realizację kompleksowych programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • Rozwój instytucji kultury,
 • Inwestycje w odnowienie lub adaptację budynków i przestrzeni na potrzeby aktywizacji i integracji lokalnych społeczności,
 • Podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionów,
 • Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej,
 • Realizacja strategii oraz projektów zintegrowanych na rzecz transformacji gospodarek lokalnych,
 • Łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej,
 • Kompleksowe wsparcie obszarów wiejskich,
 • Rozwój zrównoważonego rybołówstwa i ochrona żywych zasobów morza,
 • Promowanie współpracy ponadnarodowej i międzyregionalnej,
 • Zapewnienie dostępu wszystkim państwom europejskiej wspólnoty do tzw. mechanizmu NextGenerationEU, który poprzez swoją elastyczność finansową będzie instrumentem odbudowy gospodarczej, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią Covid-19.

Pozyskiwaniem środków unijnych dla dzielnicy zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz. Podstawowym zadaniem pracowników Wydziału jest koordynacja działań związanych z wdrażaniem i realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE i innych funduszy pomocowych. Interdyscyplinarna formuła działania umożliwia współpracę partnerską z podmiotami społeczno-gospodarczymi i mieszkańcami na rzecz rozwoju lokalnego.
Zapraszamy do współpracy i zgłaszania pomysłów na projekty.

Kontakt do współpracy:

Sylwia Weilandt
Naczelnik Wydziału / Eurokoordynator
tel. +48224438531
sweilandt@targowek.waw.pl

Aneta Krauze
Główny specjalista ds. koordynacji realizacji i wdrażania projektów
Koordynator ds. inicjatywy lokalnej w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
tel. +48224438533
akrauze@targowek.waw.pl

Sebastian Drutowski
Główny specjalista ds. koordynacji realizacji i wdrażania projektów
tel. +48224438754
sdrutowski@targowek.waw.pl

Radosław Brudnicki
Główny specjalista ds. koordynacji realizacji i wdrażania projektów
Koordynator Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
tel. +48224438652
rbrudnicki@targowek.waw.pl