null

Informacja o LIV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LIV Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zwołana została w trybie zdalnym w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 09:00 - na wniosek Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 3 listopada 2021 r.

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołana zostaje w trybie zdalnym w dniu 8 listopada 2021 r. o godz. 09:00 – LIV Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na wniosek Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 3 listopada 2021 r.

Porządek obrad LIV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r. 
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025.
  4. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  5. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: toprus@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Link do transmisji on-line sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: https://zebrra.tv/kategoria/sesja-rady-dzielnicy-targowek/ (transmisja on-line odbędzie się 8 listopada 2021 r. o godz. 09:00)

Załączniki: