null

Informacja o LXI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o LXI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, która odbędzie się 15 marca 2022 r. o godz. 17:00 (tryb zdalny)

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2095) zwołana zostaje w trybie zdalnym na 15 marca 2022 r. o godz. 17:00 – LXI Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LXI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania załącznika Dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2021.
 4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za 2021 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy za 2021 r..
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok .
 7. Projekt uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 .
 8. Projekt uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 9. Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych  Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy sprawozdania ze swojej działalności za 2021 r. oraz okresowego planu pracy.
 10. Informacje bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: toprus@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.