null

Informacja o oględzinach dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ul. Łojewskiej 9

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 22 listopada 2023 r. zostało wszczęte na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości w m.st. Warszawie przy ul. Łojewskiej 9 (dz. ew. nr 67 z obrębu 4-08-04).
Informujemy, że oględziny drzewa odbędą się 19 grudnia 2023 r. o godzinie 10.00.

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.133.2023.JSZ(3)

Data publicznego obwieszczenia: 27 listopada 2023 r.

Podstawa prawna: 

art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

art. 79 § 1 K.p.a. ,,strona postępowania powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem”.