null

Informacja o oględzinach dotyczących postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ul. Wyspowej 8

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 30 listopada 2023 r. zostało wszczęte na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wyspowa 6, 8, 10 w Warszawie postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości w m.st. Warszawie przy ul. Wyspowej 8 (dz. ew. nr 116/5 z obrębu 4-09-10).
Informujemy, że oględziny drzewa odbędą się 3 stycznia 2024 r. o godzinie 10.00.

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.139.2023.JSZ(3)

Data publicznego obwieszczenia: 5 grudnia 2023 r. 

Podstawa prawna:

art. 83a ust. 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023. 1336 t.j.) „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 K.p.a.”

art. 10 § 1 K.p.a. – „Organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.’’

art. 28 K.p.a. - „Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

art. 49 § 2 K.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”