null

Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie usunięcia 2 drzew przy ulicy Pożarowej 3B

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 6 grudnia 2023 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 121/2023, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.106.2023.JSZ(8) zezwalającą Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pożarowej 3B reprezentowanej przez ACRESTA Sp. z o.o. na usunięcie 2 drzew – klon jesionolistny (nr 1 we wniosku) oraz klon jesionolistny (nr 2 we wniosku), rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Pożarowej 3B (dz. ew. nr 92/4 z obrębu 4-08-21) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.106.2023.JSZ(9)

Data publicznego obwieszczenia: 6 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: 

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 t.j. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)

art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”