null

Informacja o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie usunięcia drzewa przy ulicy Łojewskiej 1

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 17 października 2023 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 101/2023, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.85.2023.MPA(7) Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” odmawiającą na usunięcie drzewa z gatunku: śliwa domowa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca) o obwodach pni 122 cm + 68 cm + 65 cm rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Łojewskiej 1 (dz. ew. nr 59 z obrębu 4-08-04) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.85.2023.MPA(8)

Data publicznego ogłoszenia–17 października 2023 r.

Podstawa prawna:

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j. - cyt. dalej jako „K.p.a.”)

art. 10 § 1 K.p.a. "organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".

art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,

w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”