null

Informacja o zgromadzeniu dowodu w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa przy ul. Kondratowicza 23A

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że 25 lipca 2023 r. został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 23A (dz. ew. nr 92/23 z obrębu 4-08-08), prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.

Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.248.2022.JSZ(11)

Data publicznego obwieszczenia: 25 lipca 2023 r. 

Podstawa prawna:

art. 83a ust. 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 K.p.a.”

art. 10 § 1 K.p.a. – „Organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.’’

art. 28 K.p.a. - „Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

art. 49 § 2 K.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”