null

„Kolej na Pragę!” (kontynuacja projektu „Praga w naszych rękach”)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

"Kolej na Pragę!" (kontynuacja projektu "Praga w naszych rękach")

Termin realizacji:

01.08.2015 – 31.07.2016

Źródło finansowania:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu:155 850,00 zł
Kwota dofinansowania: 140 350,00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider –Fundacja HEREDITAS
Partner – Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy

Grupa docelowa:

Adresatami projektu jest młodzież w wieku 13-18 lat z terenu trzech dzielnic: Targówka. Pragi Północ, Pragi Południe. – ok. 450 osób.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie udziału w życiu publicznym (partycypacji) młodzieży ze zdegradowanych społecznie i kulturowo obszarów Targówka, Pragi-Północ i Pragi Południe w zakresie prowadzonych w tych dzielnicach działań związanych z rewitalizacją lokalnego dziedzictwa kulturowego. Projekt przewiduje realizację wielokierunkowego programu, na który składają się m.in. warsztaty terenowe w obrębie zdegradowanych obszarów, warsztaty z opracowania projektów rewitalizacji, w efekcie, których powstaną autorskie młodzieżowe propozycje rewitalizacji dla zabytków w/w dzielnic.

Rezultaty:

Realizacja projektu „Kolej na Pragę!” zakłada rozwój obywatelski lokalnej społeczności, uzyskanie trwałej zmiany w świadomości młodzieży w zakresie współuczestnictwa w życiu publicznym dzielnicy, w tym przede wszystkim w działaniach rewitalizacyjnych poprzez udział w konsultacjach społecznych, opracowaniach założeń do ZPR 2014-2020, podejmowania przez młodzież samodzielnych inicjatyw oddolnych.
Wartością dodaną projektu będzie wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym, co posłuży poszanowaniu zabytków i wzmocnieniu poczucia więzi z lokalnym środowiskiem.

logo dzielnicy Targówek m.st. WarszawyLogo Funduszu Inicjatyw Obywatelskichlogo "Hereditas"

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.