null

Numery kont bankowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uwaga! W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej
informujemy, że do obsługi płatności z w.w. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika

Opłata skarbowa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Rachunek bieżący dochodów

84 1030 1508 0000 0005 5002 9006 
wpływy z majątku dzielnicy (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, wykup lokalu), różne opłaty, pozostałe dochody

Od 2013 r. wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osoby fizyczne powinny dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Centrum Obsługi Podatnika

Od 2014 r. wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe. Informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Centrum Obsługi Podatnika

Rachunek bieżący wydatków

62 1030 1508 0000 0005 5002 9014 
realizacja płatności, zobowiązań (wydatki)

Rachunek opłat komunikacyjnych

37 1030 1508 0000 0005 5001 1034
wpływy dotyczące opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych w tym m.in. opłaty za rejestrację pojazdu, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłaty za wydanie/wymianę prawa jazdy, opłaty za wydanie karty pojazdu, opłaty za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

65 1030 1508 0000 0005 5002 9057

Rachunek dochodów Skarbu Państwa

93 1030 1508 0000 0005 5001 1093
opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy związane z realizacją zadań zleconych 

Rachunek depozytowy

06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
wadia do przetargu, kaucje zabezpieczające, kaucje związane z umową dzierżawy

Dochody - przychody z tytułu usług geodezyjno kartograficznych

23 1030 1508 0000 0005 5000 1004
75 1030 1508 0000 0005 5001 1417
wpływy z tytułu opłat administracyjnych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego

Opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

62 1030 1508 0000 0005 5001 1166

Rachunek NFOŚiGW

65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
opłata recyklingowa (500 zł. - dot. pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. zakupionych po 1.01.2006 r. - opłaty dokonuje wyłącznie wprowadzający pojazd na terytorium kraju - opłaty należy wnieść na rachunek, wpisując jednocześnie cechy identyfikacyjne pojazdu tj. nr VIN lub nr nadwozia/podwozia/ramy)

Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów

84 1030 1508 0000 0005 5001 1255

Zwroty zaliczek alimentacyjnych

84 1030 1508 0000 0005 5001 1158
wpłaty zaliczek alimentacyjnych dokonywane przez dłużników alimentacyjnych lub komornika