null

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Decyzji LICP przebudowa sieci gazowej- ul. Smoleńska i ul.II Rejonu AK

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Targówek; zawiadomienie o wszczęciu postępowania; Decyzja LICP; sieć gazowa; ul. Smoleńska i ul. II Rejonu AK

Na podstawie art. 61 § 4, oraz art. 10 § 1 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”, art. 53 ust. 1 - ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817), oraz § 17 uchwały  Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725) 
Zarząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., złożony 03 lutego 2022 r przez Pełnomocnika Pana Piotra Roguskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o długości ok. 437,5 m w ul. Smoleńskiej i ul. II Rejonu AK, na terenie działek ew. nr 67/1, 67/2, 65/2, 68, 66, 65/3-cz., 65/4-cz. 65/5-cz., 61/2-cz. i 62/2-cz. z obrębu 4-10-12 oraz działek ew. nr 11/9, 11/1, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 30, 39, 16, 15, 14, 6/5-cz., 6/6-cz. 10-cz., 6/3-cz., 6/2-cz., 12/8-cz., 12/7-cz., 12/5-cz., 40-cz., 12/6-cz., 17-cz., 22-cz., 21-cz., 23-cz., 23-cz. i 24/2-cz. z obrębu 4-10-13 w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Zgodnie z art. 10 § 1 „K.p.a.” stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, tel.: + 22 44-38-675 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie wskazuje się w treści tego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Publiczne ogłoszenie nastąpiło w dniu 10 lutego 2022 r.