null

Obwieszczenie dotyczące wydanej w dniu 25.05.2022 r. przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Kondratowicza 29 w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2022 r. została wydana decyzja Nr 45/2022, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.229.2021.MOR(16) odmawiająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa tj. topoli kanadyjskiej o obwodzie pnia 456 cm rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Kondratowicza 29 (działka ew. nr 92/31 z obrębu 4-08-08) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

                                                                                                           Warszawa, 25 maja 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.229.2021.MOR                                              
(17)                                                                        
                             
                                                     OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735. z późn. zm.- cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022. 916 t.j.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2022 r. została wydana decyzja Nr 45/2022, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.229.2021.MOR(16) odmawiająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa tj. topoli kanadyjskiej o obwodzie pnia 456 cm rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Kondratowicza 29 (działka ew. nr 92/31 z obrębu 4-08-08) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek. 

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8 do 16, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję datę udostępnienia niniejszego obwieszczeniana dzień 25.05.2022 r.