null

Obwieszczenie dotyczące postanowienia z 17.01.2022r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy Nr 49/2020 z dnia 27.05.2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że 17.01.2022 roku Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał postanowienie dotyczące sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Nr 49/2020 z 27.05.2021 r. zezwalającej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na usunięcie 7 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kuflewskiej (dz. ew. nr 111/19 i 111/28 z obrębu 4-10-06) w Warszawie.

        
OBWIESZCZENIE z dnia 21.01.2022 r.

Na podstawie art.10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm. - cyt dalej jako „K.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z póź. zm), podaję do publicznej wiadomości, że zostało wydane w dniu 17 stycznia 2022 r. postanowienie, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA(15) dotyczące sprostowania oczywistych omyłek w decyzji Zarządu Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy Nr 49/2020 z dnia 27 maja 2021 r., znak sprawy: UD-X-WOS.6131.32.2021.JZA(10) zezwalającej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” na usunięcie 7 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Kuflewskiej (działki ew. nr 111/19 i 111/28 z obrębu 4-10-06) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”. 
Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na dzień:  21 stycznia 2022 r.