null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: Bazyliańska 5, Wybrańska 10,12

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.10.2021 r. została wydana decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Bazyliańskiej 5, ul. Wybrańskiej 10, 12

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021. 1098) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.10.2021 r. została wydana decyzja Nr 117/2021, znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.167.2021.MOR(7) zezwalająca na usunięcie 3 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Bazyliańskiej 5 (działka ew. nr 59/4 z obrębu 4-08-06), ul. Wybrańskiej 10 (działka ew. nr 59/3 z obrębu 4-08-06), ul. Wybrańskiej 12 (działka ew. nr 59/1 z obrębu 4-08-08) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8 do 16, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu. 

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję datę udostępnienia niniejszego obwieszczenia na 28.10.2021 r.