null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew przy ul. Chodeckiej 12,18 i ul. Turmonckiej 15,16

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy: ul. Chodeckiej 12,18, ul. Turmonckiej 15,16

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), podaje się do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy: ul. Chodeckiej 18 (działka ew. nr 24/4 z obrębu 4-08-04), ul. Chodeckiej 12 (działka ew. nr 51/1 z obrębu 4-08-08), ul. Turmonckiej 16 (działka ew. nr 62 z obrębu 4-08-04), ul. Turmonckiej 15 (działka ew. nr 51 z obrębu 4-08-04) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek, prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku 8 -16, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie, lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”. Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień 08.10.2021 r.