null

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy: ul. Chodeckiej 15, ul. Łojewskiej 13, ul. Turmonckiej 15 i 17

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 – cyt. dalej jako „K.p.a.”), w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11 złożony w dniu 14.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy: ul. Chodeckiej 15 (działka ew. nr 63/2 z obrębu 4-08-04), ul. Łojewskiej 5 (działka ew. nr 66 z obrębu 4-08-04), ul. Łojewskiej 13 (działka ew. nr 24/5 z obrębu 4-08-04), ul. Turmonckiej 15 i 17 (działka ew. nr 51 z obrębu 4-08-04) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek. 

Jednocześnie zgodnie z art. 79 § 1 K.p.a. zawiadamiamy, że w dniu 29.06.2021 r. o godz. 13.00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia na terenach ww. nieruchomości. 
Miejsce spotkania: ul. Chodeckiej 15. 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informujemy o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.                

W myśl art. 79 § 2 K.p.a. strona ma prawo brania udziału w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie, lub w inny zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.  Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień 7.06.2021 r.