null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, Gajkowicza 15

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej „Gajkowicza 15” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Gajkowicza 15

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. – cyt. dalej jako „kpa”), art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021. 1098) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej „Gajkowicza 15” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Gajkowicza 15 (działka ew. nr 6/1 z obrębu 4-10-06), w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Stosownie do art. 79 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin planowanego do usunięcia drzewa na dzień 08.10.2021 r. na godzinę 10.00. 
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”. 
Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na: 13.09.2021 r.