null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ul. Kondratowicza 13,15

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.05.2021 r. zostało zawieszone postępowanie wszczęte w dniu 30.03.2021 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ul. Kondratowicza 13

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.05.2021 r. zostało zawieszone postępowanie wszczęte w dniu 30.03.2021 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy ul. Kondratowicza 13 (dz. ew. nr 26/27 z obrębu 4-08-07) i ul. Kondratowicza 15 (dz. ew. nr 26/12 z obrębu 4-08-07) m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  
w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku  8 -16, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.