null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, Kondratowicza 19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 2 szt. drzew i odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 19

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - cyt. dalej jako „K.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana w dniu 07.10.2021 r. decyzja Nr 112/2021, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.158.2021.JZA(7) zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” na usunięcie 2 szt. drzew i odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości położonej przy ul. Kondratowicza 19 (dz. ew. nr 26/33 z obrębu 4-08-07) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od       8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu. 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. wskazuję datę udostępnienia niniejszego obwieszczenia na dzień 08.10.2021 r.