null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, Malborska 8

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.10.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 109/2021 z dnia 06.10.2021 r. zezwalającej na usunięcie 1 drzewa i odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa, na terenie nieruchomości przy ul. Malborskiej 8

Działając na podstawie art. 49 i art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.10.2021 r. zostało wydane postanowienie znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.145.2021.MOR(13) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji nr 109/2021 z dnia 06.10.2021 r. zezwalającej na usunięcie 1 drzewa i odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa, na terenie nieruchomości przy ul. Malborskiej 8 (działka ew. nr 28/7 z obrębu 4-08-05) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek, w zakresie terminu wykonania nasadzenia zastępczego

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8 do 16, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu. 

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję datę udostępnienia niniejszego obwieszczenia na 22.10.2021 r.