null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Poborzańskiej 43 w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgromadzono materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku jabłoń dzika o obwodzie pnia 97 cm z terenu nieruchomości przy ul. Poborzańskiej 43 (działka ew. nr 26/31 z obrębu 4-08-13) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

                                                                                                            Warszawa, 22 czerwca 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.23.2022.MOR                                               
                

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022. 916 t.j)  podaję do publicznej wiadomości, że zgromadzono materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gatunku jabłoń dzika o obwodzie pnia 97 cm z terenu nieruchomości przy ul. Poborzańskiej 43 (działka ew. nr 26/31 z obrębu 4-08-13) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek prowadzonym na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  Poborzańska 43, 43 A reprezentowanej przez pełnomocnika.
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Akta sprawy, z którymi strony postępowania mogą zapoznać się (po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania) są udostępnione są w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie. 
Strony postępowania mogą wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na: 22.06.2022