null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew, Potulicka 17

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Potulickiej 17

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. – cyt. dalej jako „kpa”), art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021. 1098) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Potulickiej 17 reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Potulickiej 17 (działka ew. nr 9/54 z obrębu 4-09-17) w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 
Stosownie do art. 79 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin planowanych do usunięcia drzew na dzień 10.12.2021 r. na godzinę 14.00. 
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości; zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na: 15.11.2021 r.