null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Potulickiej 17 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że 1.07.2022 r. została wydana decyzja Nr 59/2022 odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa tj. topoli kanadyjskiej o obwodzie pnia 345 cm, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Potulickiej 17 (działka ew. nr 9/54 z obrębu 4-09-17) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

                                                                                                          Warszawa, 1 lipca 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.216.2021.MOR                                                                                                                  
                       
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz.735. z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022. 916 t.j.) podaję do publicznej wiadomości, że 1.07.2022 r. została wydana decyzja Nr 59/2022, znak: UD-X-WOS.6131.216.2021.MOR(18) odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa tj. topoli kanadyjskiej o obwodzie pnia 345 cm, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Potulickiej 17 (działka ew. nr 9/54 z obrębu 4-09-17) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję datę udostępnienia niniejszego obwieszczenia na: 1.07.2022r.