null

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych przy ulicy Róży Wiatrów 10

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych przy ulicy Róży Wiatrów 10

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.) art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "OSIEDLE ZACISZE" zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych przy ulicy Róży Wiatrów 10 (działka ew. nr 183 z obrębu 4-09-09), w Warszawie.

Stosownie do art. 79 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin planowanych do usunięcia drzew na dzień 09.06.2021 r. na godzinę 09.30.
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na: 18.05.2021 r.