null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa na terenie przy ul. Suwalskiej 10

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu, prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Suwalskiej 10 (dz. ew. nr 26/9 z obrębu 4-08-07).

Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.  
Data publicznego ogłoszenia:19 października 2022 r.

Podstawa prawna:

  • art. 83a ust. 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022. 916 t.j.) – „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 K.p.a.”
  • art. 10 § 1 K.p.a. – „Organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.’’
  • art. 28 K.p.a. - „Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.”
  • art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
  • art. 49 § 2 K.p.a. „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”