null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach położonych przy ul. Suwalskiej 26a, ul. Kondratowicza 25a, ul. Kondratowicza 31, ul. Suwalskiej 40

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w m.st. Warszawie tj.:
- ul. Suwalskiej 26a (dz. ew. nr 92/20 z obrębu 4-08-08)
- ul. Kondratowicza 25a (dz. ew. 92/22 z obrębu 4-08-08)
- ul. Kondratowicza 31 (dz. ew. nr 92/14 z obrębu 4-08-08)
- ul. Suwalskiej 40 (dz. ew. nr 92/10 z obrębu 4-08-08)


                                                                                                          Warszawa, 22 czerwca 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.116.2022.MOR                          
                                  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. – cyt. dalej jako „kpa”), art. 83a ust. 7 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022. 916 t.j.) podaję do publicznej wiadomości,
że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w m.st. Warszawie tj.:
- ul. Suwalskiej 26a (dz. ew. nr 92/20 z obrębu 4-08-08)
- ul. Kondratowicza 25a (dz. ew. 92/22 z obrębu 4-08-08)
- ul. Kondratowicza 31 (dz. ew. nr 92/14 z obrębu 4-08-08)
- ul. Suwalskiej 40 (dz. ew. nr 92/10 z obrębu 4-08-08)
Stosownie do art. 79 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oględziny drzew odbędą się 18.07.2022 r. od godziny 10.00 (rozpoczynając od ul. Suwalskiej 26a). 
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a. „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”. 
Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na: 23.06.2022 r.