null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Bolesławickiej 10/12 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Bolesławickiej 10/12 w Warszawie.

                                                                                                          Warszawa, 21 marca 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.23.2022.MOR                          
                                   

                                                                  OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. – cyt. dalej jako „kpa”), art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021. 1098 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Bolesławickiej 10/12 (działka ew. nr 148 z obrębu 4-08-22) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek 
Stosownie do art. 79 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin planowanego do usunięcia drzewa na 13 kwietnia 2022 r. na godzinę 10.30. 
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”
Dzień publicznego ogłoszenia ustala się na: 22 marca 2022 r.