null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew na terenach przy ul. Zamkowej 5, 7, 9, 11,13 w Warszawie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenów nieruchomości położonych w m.st. Warszawie przy ul. Zamkowej 5, 7, 9, 11 (dz. ew. nr 81/1 z obrębu 4-11-05), wszczętego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Wilno 1 przy ul. Zamkowej 5, 7, 9, 11, 13 w Warszawie.

                                                                                                            Warszawa, 2 sierpnia 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.122.2022.JZA                                             

                    
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z póź. zm.) - dalej „k.p.a.”, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), 

podaję do publicznej wiadomości,

że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie    5 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych w m.st. Warszawie przy ul. Zamkowej 5, 7, 9, 11, 13  (dz. ew. nr 81/1 z obrębu 4-11-05), wszczętego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Wilno 1 przy ul. Zamkowej 5, 7, 9, 11, 13 w Warszawie.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy  
w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. 

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień – 2 sierpnia 2022 r.