null

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew na terenach przy ul. Chodeckiej 18 i ul. Turmonckiej 8 w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” z siedzibą w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 11 złożony 27 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy: ul. Turmonckiej 8 (działka ew. nr 57 z obrębu 4-08-04) oraz ul. Chodeckiej 18 (działka ew. nr 24/4 z obrębu 4-08-04) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek

                                                                                                        Warszawa, 2 sierpnia 2022 r.
Znak sprawy: UD-X-WOS.6131.145.20222.JZA                                     
                  

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póź. zm. – cyt. dalej jako „K.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 tj.),

podaję do publicznej wiadomości,

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno” z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Krasnobrodzkiej 11 złożony 27 lipca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne      w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew rosnących na terenach nieruchomości położonych przy: ul. Turmonckiej 8 (działka ew. nr 57 z obrębu 4-08-04) oraz ul. Chodeckiej 18 (działka ew. nr 24/4 z obrębu 4-08-04) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek. 

Jednocześnie zgodnie z art. 79 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu: 18 lipca 2022 r. o godz. 10.00 odbędą się oględziny wnioskowanych do usunięcia drzew na terenach ww. nieruchomości. 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie.

W myśl art. 79 § 2 K.p.a. strona ma prawo brania udziału w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach  i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”
Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień – 2 sierpnia 2022 r.