null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, Uznamska 8

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Uznamska 8” z dnia 04.08.2021 r., złożony w dniu 12.08.2021r.,  uzupełniony w dniu 01.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Uznamskiej 8

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – cyt. dalej jako „K.p.a.”), w związku z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Uznamska 8” z dnia 04.08.2021 r., złożony w dniu 12.08.2021r.,  uzupełniony w dniu 01.09.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Uznamskiej 8 (działka ew. nr 56/12 z obrębu 4-09-09) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek. 

Jednocześnie zgodnie z art. 79 § 1 K.p.a. zawiadamiam, że w dniu 7.10.2021 r. o godz. 10.00 odbędą się oględziny wnioskowanego do usunięcia drzewa na terenie ww. nieruchomości. 

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie.                

W myśl art. 79 § 2 K.p.a. strona ma prawo brania udziału w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.” 
Zgodnie z art. 49 K.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie, lub w inny zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.  Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień 16.09.2021 r.