null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, Uznamska 8

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej ”Uznamska 8” na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Uznamskiej 8

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - cyt. dalej jako „K.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), podaje się do publicznej wiadomości, że została wydana w dniu 4.11.2021 r. decyzja Nr 121/2021, znak sprawy: UD-X-WOS.6131.161.2021.JZA(9) zezwalająca Wspólnocie Mieszkaniowej ”Uznamska 8” na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Uznamskiej 8 (działka ew. nr 56/12 z obrębu 4-09-09) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. 

Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu. 

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. wskazuję datę udostępnienia niniejszego obwieszczenia na dzień 4.11.2021r.