null

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych przy ulicy Krasiczyńskiej 3, 5, 11, Kondratowicza 23A , Turmonckiej 19, Suwalskiej 24

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „BRÓDNO” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych przy ulicy Krasiczyńskiej 3, 5, ulicy Krasiczyńskiej 11, ulicy Kondratowicza 23A, ulicy Turmonckiej 19 i ulicy Suwalskiej 24

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „BRÓDNO” zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych przy ulicy Krasiczyńskiej 3, 5 (działka ew. nr 49/4 z obrębu 4-08-08), ulicy Krasiczyńskiej 11 (działka ew. nr 24/6 z obrębu 4-08-04), ulicy Kondratowicza 23A (działka ew. nr 92/23 z obrębu 4-08-08), ulicy Turmonckiej 19 (działka ew. nr 50 z obrębu 4-08-04) i ulicy Suwalskiej 24 (działka ew. nr 92/24 z obrębu 4-08-08) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Stosownie do art. 79 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin planowanych do usunięcia drzew na dzień 27.10.2020 r. na godzinę 10.00.
Zgodnie z art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy są udostępnione w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Ochrony Środowiska, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia”.