null

Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji administracyjnej Nr 12/2022 zezwalającej na usunięcie 1 drzewa z terenu przy ul. Suwalskiej 38 w Warszawie.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podaję się do publicznej wiadomości, że 9 stycznia 2022 r. Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 12/2022 zezwalającą Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" na usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Suwalskiej 38 w Warszawie.

                           Warszawa, 9 lutego 2022 r.

Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.229.2021.MOR                                              

                                                                       OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735. z późn. zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że 9 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Nr 12/2022, znak sprawy:    UD-X-WOŚ.6131.229.2021.MOR(10) zezwalającą na usunięcie 1 drzewa tj. jabłoni kwiecistej o obwodzie pnia 64 cm, rosnącego na terenie nieruchomości przy ul. Suwalskiej 38 (działka ew. nr 92/11 z obrębu 4-08-08) w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8 do 16, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Zgodnie z art. 49 § 1 K.p.a. - „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach  i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. - „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Datę publicznego ogłoszenia uznaje się dzień - 9 lutego 2022 r.